Termin i warunki

Wstęp
Są to nasze ogólne warunki. Te ogólne warunki zawsze obowiązują podczas korzystania z naszej strony internetowej lub złożonym zamówieniem za pośrednictwem naszej witryny, a zawierają one ważne informacje dla Ciebie jako kupującego. Przeczytaj je uważnie. Zalecamy również zapisywanie lub wydrukowanie tych ogólnych warunków, abyś mógł skonsultować się z nimi później.

Artykuł 1. Definicje
1.1. Trendgo BV: z siedzibą w Amersfoort i zarejestrowany w Izbie Handlowej pod numerem 74570587, handlujący jako Trendgo BV.
1.2. Strona internetowa: Witryna Trendgo BV, do znalezienia na www.avison.eu i wszystkich jej subdomenach.
1.3. Klient: Osoba fizyczna lub korporacja, która zawiera umowę z Trendgo BV i/lub jest zarejestrowana na stronie internetowej.
1.4. Porozumienie: Wszelkie porozumienie lub umowa między Trendgo BV a klientem, których ogólne warunki są częścią integralną.
1.5. Ogólne warunki: te ogólne warunki.

Artykuł 2. Zastosowanie ogólnych warunków
2.1. Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, umów i dostaw Trendgo BV, chyba że wyraźnie uzgodnią inaczej na piśmie.
2.2. Jeżeli klient w jego zamówieniu, potwierdzeniu lub jakiejkolwiek innej komunikacji zarzucającej akceptację ogólnych warunków i postanowień obejmuje wszelkie przepisy, które różnią się lub nie są uwzględnione w ogólnych warunkach i warunkach, przepisy te będą wiążące tylko po Trendgo BV Jeśli chodzi o Trendgo BV, przyjął je na piśmie.
2.3. W przypadkach, w których oprócz tych ogólnych warunków obowiązują konkretne warunki związane z produktem lub usługą, klient może zawsze wywołać obowiązujący warunek, który jest dla niego najbardziej korzystny w przypadku niekompatybilnych ogólnych warunków.

Artykuł 3. Ceny i informacje
3.1. Wszystkie ceny opublikowane na stronie internetowej i innych materiałach pochodzących z Trendgo BV obejmują podatki i inne opłaty nałożone przez rząd, chyba że na stronie internetowej określono inaczej.
Jeśli koszty wysyłki zostaną obciążone, zostaną one wyraźnie określone w dobrym czasie przed zakończeniem umowy. Koszty te będą również wyświetlane osobno w procesie zamawiania.
3.2. Treść Witryny składa się z największej opieki. Trendgo BV nie może jednak zagwarantować, że wszystkie informacje na stronie są poprawne i kompletne przez cały czas. Wszystkie ceny i inne informacje opublikowane na stronie internetowej oraz w innych materiałach pochodzących z Trendgo BV podlegają oczywistym błędom programowania i pisania.
3.3. Trendgo BV nie może ponosić odpowiedzialności za odchylenia w kolorze wynikającym z jakości kolorów wyświetlanych na ekranie.

Artykuł 4. Wniosek umowy
4.1. Umowa zostanie uznana za zakończoną w chwili, gdy klient przyjmuje ofertę Trendgo BV podlegającą warunkom określonym przez Trendgo BV.
4.2. Jeśli klient zaakceptował ofertę za pomocą środków elektronicznych, Trendgo BV potwierdzi bezzwłoczne otrzymanie oferty za pomocą środków elektronicznych. Do czasu potwierdzenia takiego otrzymania akceptacji klient będzie miał możliwość rozwiązania umowy.
4.3. Jeśli okaże się, że przy przyjmowaniu lub w inny sposób zawierając umowę, klient dostarczył nieprawidłowe dane, Trendgo BV będzie miał prawo do odroczenia umowy do czasu otrzymania prawidłowych danych.

Artykuł 5. Rejestracja
5.1. Aby optymalne korzystanie z Witryny, klient może zarejestrować się za pomocą formularza rejestracji/opcji logowania konta na stronie internetowej.
5.2. Podczas procesu rejestracji klient zostanie poproszony o wybranie nazwy użytkownika i hasła, z którymi może zalogować się na stronie internetowej. Sam klient jest odpowiedzialny za wybranie wystarczająco niezawodnego hasła.
5.3. Klient musi zachować poświadczenia logowania, nazwę użytkownika i hasło ściśle poufne. Trendgo BV nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie poświadczeń logowania i zawsze jest uprawniony do zakładania, że ​​klient, który loguje się na stronie internetowej, jest stroną, którą uzna. Klient jest odpowiedzialny i ponosi pełne ryzyko wszystkich działań i transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem konta klienta.
5.4. Jeśli klient wie lub ma powód, aby podejrzewać, że jego szczegóły logowania stały się dostępne dla nieautoryzowanych stron, będzie konieczne jak najszybsze zmianę hasła i/lub powiadomienie Trendgo BV, aby umożliwić Trendgo BV na podjęcie odpowiednich środków .

Artykuł 6. Wykonanie umowy
6.1. Gdy tylko Trendgo BV otrzyma zamówienie, będzie on bezzwłocznie wysyłać produkty do klienta i z należytym uwzględnieniem postanowień pkt 3 tego artykułu.
6.2. Trendgo BV jest upoważniony do zaangażowania stron trzecich w wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z umowy.
6.3. Zgodnie z datą podpisania umowy, informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej, która wyraźnie opisuje sposób, w jaki i termin, w ramach którego produkty zostaną dostarczone. Jeżeli nie został uzgodniony ani podany termin dostawy, produkty zostaną dostarczone najpóźniej w ciągu 30 dni.
6.4. Jeśli Trendgo BV nie jest w stanie dostarczyć produktów w uzgodnionym okresie, odpowiednio powiadomi klienta. W takim przypadku klient może zdecydować o zgodzie na nową datę dostawy lub rozwiązanie umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
6.5. Trendgo BV zaleca klientowi sprawdzenie produktów po dostawie i zgłaszanie wszelkich wad w odpowiednim okresie, najlepiej na piśmie lub pocztą elektroniczną. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł na temat gwarancji i zgodności.
6.6. Ryzyko związane z produktami przeniesie się do klienta, gdy tylko produkty zostaną dostarczane na uzgodniony adres dostawy.
6.7. Jeśli uporządkowany produkt nie może być już dostarczany, Trendgo BV ma prawo do dostarczenia produktu, który jest porównywalny z natury i jakości z uporządkowanym produktem. W takim przypadku klient będzie miał prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów i zwrotu produktu.

Artykuł 7. Prawo do wycofania/zwrotu
Masz prawo anulować tę umowę w ciągu 14 dni, nie podając żadnego powodu. Okres anulowania wygasa po 14 dniach od dnia, w którym nabywasz, lub strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazany przez was nabycie, fizyczne posiadanie ostatniego dobra.

Aby skorzystać z prawa do anulowania, musisz poinformować nas o swojej decyzji o anulowaniu niniejszej umowy przez jasne oświadczenie (np. List wysłany przez post, faks lub e-mail). Możesz użyć formularza anulowania modelu, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby spełnić termin anulowania, wystarczy wysłać komunikację dotyczącą wykonywania prawa do anulowania przed wygaśnięciem okresu anulowania.

Wpływ anulowania

Jeśli anulujesz tę umowę, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, jeśli wybrałeś rodzaj dostawy innej niż dostawa innym niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez nadmiernego opóźnienia i w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym jesteśmy poinformowani o twojej decyzji o wycofaniu się z niniejszej umowy. Zwrócimy się do zwrotu przy użyciu tego samego sposobu płatności, jak użyłeś w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się inaczej; W każdym razie nie ponosisz żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu. Możemy wstrzymać zwrot kosztów, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dostarczyłeś dowody odesłania towaru, w zależności od tego, w zależności od tego, w zależności od tego, co jest najwcześniejsze.

Wysłasz nam towar lub przekazasz je nam, bez nadmiernego opóźnienia, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym przekazujesz wycofanie się z niniejszej umowy. Termin jest spełniony, jeśli wyślesz towar przed upływem 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośredni koszt zwrotu towaru. Jesteś odpowiedzialny tylko za zmniejszoną wartość towarów wynikających z obsługi innej niż to, co jest konieczne do ustalenia natury, cech i funkcjonowania towarów.

Adres zwrotny:
Sprawdź stronę powrotu.

Artykuł 8. Prawo do wypłaty dla klientów biznesowych
8.1. Poprzedni artykuł na temat prawa do wycofania odpowiednio ma zastosowanie do zamówień biznesowych, z wyjątkiem tego, że:

  • Klient biznesowy musi rozwiązać umowę z Trendgo BV w ciągu 14 dni po otrzymaniu produktu.
  • Po otrzymaniu zwrotu przez Trendgo BV tylko cena zakupu zostanie zwrócona klientom biznesowym po otrzymaniu pełnego zamówienia przez Trendgo BV, pełna cena zakupu zostanie zwrócona. Klient ponosi jednak koszty zwrotu produktów.- Jak najszybciej, ale w każdym razie w ciągu 30 dni po rozwiązaniu umowy i otrzymaniu zwrotów przez Trendgo BV, każde (zaliczkę) płatności dokonane przez klienta biznesowego zostaną zwrócone .

Artykuł 9. Płatność
9.1. Klient zapłaci kwoty z Trendgo BV zgodnie z procedurą zamawiania i wszelkimi metodami płatności wskazanymi na stronie internetowej. Trendgo BV może zaoferować dowolną wybraną metodę płatności i może zmienić te metody w dowolnym momencie.

Artykuł 10. Gwarancja i zgodność
10.1. Ten artykuł ma zastosowanie tylko wtedy, gdy klient jest osobą naturalną, która nie działa w zakresie zawodowym lub komercyjnym. Jeśli Trendgo BV udziela osobnej gwarancji na produkty, bez uprzedzenia wyżej wymienionych, dotyczy to wszystkich rodzajów klientów.
10.2. Trendgo BV gwarantuje, że produkty są zgodne z umową, specyfikacje określone w ofercie, rozsądne wymagania niezawodności i/lub użyteczności oraz z istniejącymi przepisami ustawowymi i/lub przepisami rządowymi, które są obowiązujące od daty wprowadzania do porozumienie. Jeśli jest to wyraźnie uzgodnione, Trendgo BV gwarantuje również, że produkt jest odpowiedni do użytku innego niż normalne.
10.3. Jeśli dostarczony produkt nie jest zgodny z umową, klient musi poinformować Trendgo BV w rozsądnym czasie po odkryciu wady.
10.4. Jeśli Trendgo BV uzna, że ​​skarga jest prawidłowa, wadliwe produkty zostaną naprawione, wymienione lub zwrócone w porozumieniu z klientem. Maksymalna kwota rekompensaty polega na tym, że uwzględniając artykuł na temat odpowiedzialności, równy cenie zapłaconej przez klienta za produkt.

Artikel 11. Gwarancja na zakupy biznesowe
11.1. Trendgo BV gwarantuje, że produkty są zgodne z umową, specyfikacje określone w ofercie, rozsądne wymagania niezawodności i/lub użyteczności oraz z istniejącymi przepisami ustawowymi i/lub przepisami rządowymi, które są obowiązujące od daty wprowadzania do porozumienie. Jeśli jest to wyraźnie uzgodnione, Trendgo BV gwarantuje również, że produkt jest odpowiedni do użytku innego niż normalne. W przeciwnym razie dotyczy to, że produkt jest odpowiedni do normalnego użycia.
11.2. Jeśli dostarczony produkt nie jest zgodny z umową, klient musi poinformować Trendgo BV w rozsądnym czasie po odkryciu wady.
11.3. Jeśli Trendgo BV uzna, że ​​skarga jest prawidłowa, wadliwe produkty zostaną naprawione, wymienione lub (częściowo) zwrócone w porozumieniu z klientem.

Artykuł 12. Procedura obsługi skarg
12.1. Jeśli klient ma jakiekolwiek skargi związane z produktem (zgodnie z artykułem na temat gwarancji i zgodności) i/lub innych aspektów usługi Trendgo BV, może złożyć skargę telefoniczną, e -mail lub pocztą. Zobacz dane kontaktowe na dole ogólnych warunków.
12.2. Trendgo BV odpowie jak najszybciej na skargę, aw każdym razie w ciągu 3 dni po otrzymaniu jej. Jeśli Trendgo BV nie jest jeszcze możliwe sformułowanie merytorycznej reakcji na skargę do tego czasu, Trendgo BV potwierdzi otrzymanie skargi w ciągu 3 dni po otrzymaniu jej i poda wskazanie terminu, w którym oczekuje Aby podać merytoryczną lub ostateczną reakcję na skargę klienta.
12.3. Jeśli klient jest osobą naturalną, która nie działa w zakresie zawodowym lub komercyjnym, może złożyć skargę za pośrednictwem europejskiej platformy rozwiązywania sporów online, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/.

Artykuł 13. Odpowiedzialność
13.1. Artykuł ten ma zastosowanie tylko wtedy, gdy klient jest osobą naturalną lub podmiotem prawnym, który działa w zakresie zawodowym lub komercyjnym.
13.2. Całkowita odpowiedzialność Trendgo BV w odniesieniu do klienta z powodu niepowodzenia umowy jest ograniczona do odszkodowania, który nie przekracza ceny określonej dla tej konkretnej umowy (w tym VAT).
13.3. Odpowiedzialność Trendgo BV w odniesieniu do klienta za uszkodzenie lub straty pośrednie, które w każdym przypadku obejmuje - ale wyraźnie nie ogranicza się do - szkód konsekwentnych, utraconych zysków, utraconych oszczędności, utraty danych i szkód z powodu przerwy w biznesie, jest wyłączona .
13.4. Oprócz przypadków, o których mowa w dwóch poprzednich akapitach tego artykułu, Trendgo BV wcale nie podlega żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do klienta za szkody, niezależnie od podstawy, na której opiera się działanie o szkody. Ograniczenia określone w tym artykule przestaną jednak zastosować, jeśli i o ile uszkodzenie lub utrata jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Trendgo BV.
13.5. Trendgo BV będzie odpowiedzialny wobec klienta tylko z powodu przypisywanej niepowodzeń w wykonaniu umowy, jeżeli klient wyda właściwe powiadomienie o niewykonaniu zobowiązania do Trendgo BV bezzwłocznie, zastępując rozsądny okres, w którym naprawianie awarii i Trendgo BV nadal nie wykonuje swoich zobowiązań po tym okresie. Zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania musi zawierać opis awarii w jak największej liczbie szczegółów, aby umożliwić Trendgo BV zapewnienie odpowiedniej odpowiedzi.
13.6. Każde zdarzenie, w którym prawem jest odszkodowanie, zawsze podlega warunku, że klient zgłasza szkody lub straty na piśmie w Trendgo BV tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 30 dni po powstaniu uszkodzenia lub straty.
13.7. W przypadku siły Majere Trendgo BV nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania za jakiekolwiek szkody lub straty, w wyniku czego klient ponieśli.

Artykuł 14. Dane osobowe
14.1. Trendgo BV przetworzy dane osobowe klienta zgodnie z oświadczeniem o prywatności, którą można znaleźć na stronie https://www.avison.eu/privacy-policy/.

Artykuł 15. Postanowie końcowe
15.1. Niniejsza Umowa podlega prawom kraju ustanowienia WebShop.
15.2. O ile nie podyktowano inaczej przez prawo obowiązkowe, wszelkie spory wynikające z umowy zostaną przekazane właściwemu sądowi holenderskim w dzielnicy, w którym Trendgo BV ma zarejestrowane urząd.
15.3. Jeżeli jakikolwiek przepis określony w niniejszych ogólnych warunkach okaże się nieważny, nie wpłynie to na ważność ogólnych warunków jako całości. W takim przypadku strony złożą jeden lub więcej nowych przepisów w zastępowaniu, które będą odzwierciedlać oryginalny przepis w tyle, co to możliwe, zgodnie z prawem.
15.4. Termin „pisany” w niniejszych ogólnych warunkach odnosi się również do komunikacji pocztą elektroniczną i faksem, pod warunkiem, że tożsamość nadawcy i integralność wiadomości e -mail zostały wystarczająco ustalone.

Szczegóły kontaktu
Jeśli masz jakieś pytania, skargi lub komentarze po przeczytaniu niniejszych ogólnych warunków, skontaktuj się z nami przez e -mail lub list.

Trendgo Bv
Zandlaan 14
6717LP Ede
Holandia

Izba handlowa 74570587
info@avison.eu

Zaloguj sie

Zapomniałeś hasła?

Nie masz jeszcze konta?
Utwórz konto