Invoering
Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing wanneer u onze website gebruikt of een bestelling plaatst via onze website, en ze bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees ze aandachtig. We raden u ook aan deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later kunt raadplegen.

Artikel 1. Definities
1.1. Avison BV: gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74570587, handelend onder de naam Avison BV.
1.2. Website: de website van Avison BV, te vinden op www.avison.eu en al haar subdomeinen.
1.3. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Avison BV en / of is geregistreerd op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Avison BV en Opdrachtgever waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Avison BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien de Klant in zijn bestelling, bevestiging of enige andere mededeling betreffende aanvaarding van de Algemene Voorwaarden bepalingen bevat die afwijken van of niet zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze bepalingen alleen bindend voor Avison BV indien en in voor zover Avison BV deze schriftelijk heeft aanvaard.
2.3. Ingeval naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstgerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, kan opdrachtgever zich bij onverenigbare algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke voorwaarden die voor hem het meest gunstig zijn.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle prijzen op de Website en in andere materialen afkomstig van Avison BV zijn inclusief belastingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de website.
Indien er verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk vermeld. Deze kosten worden ook apart weergegeven in het bestelproces.
3.2. De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. Avison BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en andere informatie die op de Website en in ander materiaal afkomstig van Avison BV wordt geplaatst, zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.3. Avison BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen die het gevolg zijn van de kwaliteit van de kleuren die op het scherm worden weergegeven.

Artikel 4. Sluiting van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtgever het aanbod van Avison BV aanvaardt onder de door Avison BV gestelde voorwaarden.
4.2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft geaccepteerd, bevestigt Avison BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod. Zolang een dergelijke ontvangstbevestiging niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen.
4.3. Indien blijkt dat Opdrachtgever bij aanvaarding of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Avison BV het recht de Overeenkomst uit te stellen totdat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 5. Registratie
5.1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website, kan de klant zich registreren met het registratieformulier / de aanmeldingsoptie op de website.
5.2. Tijdens het registratieproces wordt de klant gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen waarmee hij kan inloggen op de website. Alleen de Klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3. De Klant moet zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt vertrouwelijk houden. Avison BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig misbruik van de inloggegevens en mag er altijd van uitgaan dat de Klant die inlogt op de Website de partij is die zij beweert te zijn. De Klant is verantwoordelijk voor en draagt ​​het volledige risico van alle acties en transacties die worden uitgevoerd via het account van de Klant.
5.4. Indien de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens voor onbevoegden beschikbaar zijn gekomen, zal hij zijn wachtwoord zo snel mogelijk moeten wijzigen en / of Avison BV daarvan op de hoogte moeten stellen om Avison BV in staat te stellen passende maatregelen te nemen .

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Zodra Avison BV de bestelling heeft ontvangen, zal zij de producten onverwijld en met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel aan Opdrachtgever toezenden.
6.2. Avison BV is bevoegd derden in te schakelen bij het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
6.3. Ruim voor de datum van ondertekening van de Overeenkomst zal er informatie op de Website worden geplaatst die duidelijk beschrijft op welke wijze en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen leveringstermijn is afgesproken of vermeld, worden de producten uiterlijk binnen 30 dagen geleverd.
6.4. Indien Avison BV de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, zal zij de opdrachtgever daarvan in kennis stellen. De Klant kan in dat geval besluiten om in te stemmen met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst zonder kosten te beëindigen.
6.5. Avison BV adviseert de Klant om de producten bij aflevering te inspecteren en eventuele gebreken binnen een passende termijn te melden, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail. Zie het artikel over garantie en conformiteit voor meer informatie.
6.6. De risico's verbonden aan de producten gaan op de Klant over zodra de producten op het afgesproken afleveradres zijn afgeleverd.
6.7. Indien het bestelde product niet meer leverbaar is, is Avison BV gerechtigd een product te leveren dat qua aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde product. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het product gratis te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht / retour
Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De opzegtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het fysieke goed van het laatste goed heeft verworven of een andere derde dan de vervoerder die door u is aangegeven.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verzonden). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringsdeadline te halen, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, vergoeden wij u alle betalingen die van u zijn ontvangen, inclusief de kosten van levering (behalve de extra kosten die ontstaan ​​als u voor een ander type levering hebt gekozen dan een andere levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat wordt aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij maken de terugbetaling via hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; u zult in ieder geval geen kosten in rekening brengen als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U stuurt de goederen terug of overhandigt ze aan ons, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw herroeping van dit contract aan ons meedeelt. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor enige waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres:
Avison BV
Afd. Terugkeer
De Windturbine 7
3815 KP Amersfoort
Nederland

Artikel 8. Herroepingsrecht voor zakelijke klanten
8.1. Het vorige artikel over het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing op zakelijke bestellingen, behalve dat:

  • Zakelijke Klant dient de Overeenkomst met Avison BV binnen 14 dagen na ontvangst van het product te ontbinden.
  • na ontvangst van de retourzending door Avison BV wordt alleen de aankoopprijs terugbetaald aan Zakelijke Klant na ontvangst van de volledige bestelling door Avison BV, wordt de volledige aankoopprijs terugbetaald. Klant draagt ​​echter zelf de kosten voor het retourneren van de producten. - zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van retourzendingen door Avison BV worden eventuele (vooruit) betalingen van Zakelijke Klant teruggestort .

Artikel 9. Betaling
9.1. De Klant dient de aan Avison BV verschuldigde bedragen te betalen volgens de bestelprocedure en eventuele op de Website aangegeven betaalmethoden. Het staat Avison BV vrij om elke betaalmethode van haar keuze aan te bieden en kan deze methoden op elk moment wijzigen.

Artikel 10. Garantie en conformiteit
10.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid. Indien Avison BV een aparte garantie geeft op de producten dan geldt, onverminderd het voorgaande, dit voor alle soorten Opdrachtgevers.
10.2. Avison BV garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die van kracht zijn vanaf de datum van aangaan. de overeenkomst. Indien specifiek overeengekomen, staat Avison BV er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.3. Indien het geleverde product niet in overeenstemming is met de Overeenkomst, dient Klant Avison BV hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen nadat hij het gebrek heeft ontdekt.
10.4. Indien Avison BV de klacht juist acht, wordt het defecte product (en) in overleg met de opdrachtgever gerepareerd, vervangen of terugbetaald. Het maximumbedrag van de vergoeding is, gelet op het artikel over aansprakelijkheid, gelijk aan de door opdrachtgever voor het product betaalde prijs.

Artikel 11. Garantie op zakelijke aankopen
11.1. Avison BV garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die van kracht zijn vanaf de datum van aangaan. de overeenkomst. Indien specifiek overeengekomen, staat Avison BV er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
11.2. Indien het geleverde product niet in overeenstemming is met de Overeenkomst, dient Klant Avison BV hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen nadat hij het gebrek heeft ontdekt.
11.3. Indien Avison BV de klacht juist acht, wordt / worden het defecte product (en) in overleg met de Klant gerepareerd, vervangen of (gedeeltelijk) terugbetaald.

Artikel 12. Procedure klachtenbehandeling
12.1. Als de Klant klachten heeft in verband met een product (in overeenstemming met het artikel over garanties en conformiteit) en / of over andere aspecten van de service van Avison BV, kan hij een klacht indienen per telefoon, e-mail of per post. Zie de contactgegevens onderaan de algemene voorwaarden.
12.2. Avison BV zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, op de klacht reageren. Indien Avison BV op dat moment nog niet in staat is een inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren, zal Avison BV de ontvangst van de klacht binnen 3 dagen na ontvangst bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht te kunnen om een ​​inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Opdrachtgever.
12.3. Als de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid, kan hij een klacht indienen via het Europese platform voor online geschillenbeslechting, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de cliënt een natuurlijke of rechtspersoon is die handelt in een professionele of commerciële hoedanigheid.
13.2. De totale aansprakelijkheid van Avison BV jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding die de voor die specifieke Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW) niet overschrijdt.
13.3. De aansprakelijkheid van Avison BV jegens de Opdrachtgever voor indirecte schade of verlies, waaronder in ieder geval - doch uitdrukkelijk niet uitsluitend begrepen - gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten .
13.4. Afgezien van de gevallen bedoeld in de twee voorgaande leden van dit artikel, is Avison BV in het geheel niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor schade, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding is gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen vervallen echter indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Avison BV.
13.5. Avison BV is alleen aansprakelijk jegens de Cliënt wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst, indien de Cliënt onverwijld een behoorlijke ingebrekestelling aan Avison BV kenbaar maakt waarin een redelijke termijn wordt gesteld om de storing te verhelpen, en Avison BV blijft ook na die periode haar verplichtingen niet nakomen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Avison BV in staat is adequaat te reageren.
13.6. Iedere gebeurtenis die recht geeft op vergoeding is steeds onderworpen aan de voorwaarde dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan, schriftelijk bij Avison BV meldt.
13,7. In geval van overmacht is Avison BV niet gehouden tot vergoeding van enige schade die de opdrachtgever daardoor heeft geleden.

Artikel 14. Persoonlijke gegevens
14.1. Avison BV verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de privacyverklaring, die te vinden is op https://www.avison.eu/privacy-policy/.

Artikel 15. Slotbepalingen
15.1. Op deze overeenkomst is het recht van het land van vestiging van de webshop van toepassing.
15.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst worden, voor zover niet anders bepaald door dwingend recht, voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Avison BV is gevestigd.
15.3. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn, laat dit de geldigheid van de algemene voorwaarden als geheel onverlet. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een of meer nieuwe bepalingen vaststellen, die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bepaling zullen weergeven.
15.4. De term 'geschreven' in deze algemene voorwaarden verwijst ook naar communicatie per e-mail en fax, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender en de integriteit van het e-mailbericht voldoende zijn vastgesteld.

Contact details
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via e-mail of brief.

Avison BV
De Windturbine 7
3815 KP Amersfoort
Nederland

Kamer van Koophandel 74570587
info@avison.eu