Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenen voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
ArArtikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 -Betaling
Artikel 14 - Klachtenprocedure
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht vanherroeping;       

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;       

3. Dag: kalenderdag;       

4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeksvan producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;       

5. Duurzaamdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die het mogelijk maakt omtoekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk is.       

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te ontbinden;       

7. Modelformulier: het modelformuliervoor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt en dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.       

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;       

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend één of meertechnieken voor communicatie op afstand;       

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.   

11. Algemeen Voorwaardendeze voorwaarden van de ondernemer.   

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Avison BV
Zandlaan 14
6711XP EDE
Nederland
+31850609919 (09: 00-17: 00)
info@autoradioplaza.com
Kamer van Koophandel nummer: 74570587
BTW-identificatienummer: NL859952691B01

Indien de activiteit van de ondernemeronderworpen is aan een relevant vergunningstelsel: degegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;         
de beroepstitel, de plaats inde EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is verleend;         
een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaardenvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.      

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaardenaan de consument ter hand gesteld.Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zijkosteloos worden toegezondenzodramogelijkop verzoek van de consument.      

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaardenlangs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat hij deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt geslotenwordt geslotenop afstand, zal worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.      

4. In het geval datspecifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn naast deze algemene voorwaarden, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich steeds beroepen op debepaling die op hem van toepassing isin geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden.het meest voordelig.      

5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht.en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.      

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld moetenbeoordeeld "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.      

7. Onduidelijkheden over de uitleg of de inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen te worden uitgelegd 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod voor of onder voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod voor bepaalde tijd vermeld.      

2. Het aanbod is vrijblijvend.De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.      

3. Het aanbod bevat een volledige ennauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.Als de ondernemer afbeeldingen gebruikt, zijn deze eeneen getrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.      

4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tottot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.      

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van deproducten.      

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Dit betreft inin het bijzonder:      

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kostenen verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • of het herroepingsrecht van toepassing is;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijnvoor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op eenandere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de sluiting wordt gearchiveerd, en zo ja, hoe deze door de consument kan worden geraadpleegd;
  • de wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluitende overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en zo nodig herstellen;
  • eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan deondernemer onderworpen is en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
  • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materiaalen.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.      

2. Indien de consumentheeft aanvaardhet aanbodelektronisch heeft aanvaard, bevestigt de handelaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consumentontbinden.de overeenkomst.      

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.Indien de consumentelektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.      

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al hetgeen waartoe hij zich heeft verplicht.feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigdte weigereneen opdracht ofverzoek te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.      

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze kan wordenopgeslagendoor de consument op een toegankelijke manierop een duurzame drager:      

a.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan makenof een duidelijke melding inzake de uitsluiting van het herroepingsrecht;

c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemerreeds heeft verstrektdeze informatieaan de consument verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie zal de bepalingin het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.      

7. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of eenvertegenwoordiger aangewezen invooraf door de consument aangewezen vertegenwoordigeren aan de ondernemer bekend gemaakt.        

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnenbeoordelen of hij het product wenst te behouden.Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren., conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.        

3. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken.Het kenbaar maken moet de consument doen aan de hand van het standaardformulier.Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen 14 dagen terugsturen.De consument moet bewijzen datde geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.        

4. Indien de klant na afloop van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp.deproduct niet aan de ondernemer is teruggezonden, is de koop een feit.        

Bij dienstverlening:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaandeop de dag van het aangaan van de overeenkomst.        

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies..

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.      

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemerterugbetalendit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalenzo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping.Voorwaarde is dat het product reeds door de webwinkelier is terugontvangen of dat een sluitend bewijs van volledige terugzending kan worden overlegd.Terugbetaling zal plaatsvindenen via dezelfde door de consument gebruikte betaalmethode, tenzij de consument uitdrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.      

3. In geval van schade aan het product als gevolg van onzorgvuldig handelen door de consument, is de consument aansprakelijkvoor eventuele waardevermindering van het product.      

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering van het product indien de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, ditmoet gebeuren vóór het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrechtgeldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.      

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:      

a.die door de ondernemer tot stand zijn gebracht inovereenkomstig de specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen in de financiële markt.markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor individuele kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consumentheeft verbrokende verzegeling.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:      

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. de leveringwaarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur zijn de prijzen van de productenen/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.      

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en overwaarop de ondernemer geen invloed heeft, tegen variabele prijzen aanbieden.Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.      

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkomingvan de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.      

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:      

a.deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzenzijn inclusief BTW.      

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen een verkeerde prijs te leveren..      

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en dewettelijke bepalingenop de datumen/of overheidsvoorschriften.Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.         

2. Een door de ondernemer, fabrikantof importeur doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.         

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten moetenschriftelijk aan de ondernemer worden gemeldbinnen 2 maanden nalevering.De producten moeten in de originele verpakking en in nieuwe staat worden geretourneerd.         

4. De garantieperiode van de ondernemer komt overeen met de garantieperiode van de fabrikant.De ondernemeris echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.         

5. De garantie geldt nietindien:         

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld ofin strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of zijn behandeld op de verpakking;
 • De gebrekkigheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van degebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot levering vanvan diensten.      

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.      

3. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in lid 4 van dit artikel zal het bedrijfuitvoeren.aanvaarde orders met bekwame spoed uitvoeren, doch op deuiterlijk binnen 30 dagen, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht.uiterlijk binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling.De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.De consument heeft geen recht op schadevergoeding.      

4. Alle levertijden zijn indicatief.Deconsument kan aan vermelde termijnen geen rechten ontlenen.Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.      

5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemerterugbetalenhet bedrag dat de consument heeftzo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen.      

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.Uiterlijk oplevering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van deondernemer.      

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.overeengekomenanders.      

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

1. De consument kanopzeggeneen overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) ofdiensten, te allen tijde met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.       

2. De consument kanopzeggeneen overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren vanproducten (waaronder elektriciteit) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de vaste termijn, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.       

3. De consument kande genoemde overeenkomsten opzeggenin de vorigede vorige punten:       

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt zijn tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • ten minste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijnals de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst dieis aangegaanvoor een bepaaldedat zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (met inbegrip van elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd ofverlengd voor een bepaalde periode.         

4. In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst dieis aangegaanvoor een bepaaldeperiodeen dat zich uitstrekt tot de regelmatige bezorging van dag- en weekbladen en tijdschriften kan stilzwijgend worden verlengd voor een bepaaldeperiode van maximaal drie maanden, indien de consument de verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.          

5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot de reguliereproducten of diensten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden als de overeenkomstbetrekking heeft op de regelmatige, maar minder dan eenmaal per maand plaatsvindende levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.       

6. Een overeenkomst van beperkte duur voor de regelmatige bezorging van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften(proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.       

Dure

7. Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, zal de consumentkan annulerende overeenkomstte allen tijdena één jaarmet een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. te verzetten.       

Artikel 13 - Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen,dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, bedraagt deze termijn na de consumentbevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.      

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.      

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer de volgende bevoegdhedenhet recht, behoudenswettelijkede vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.      

Artikel 14 - Klachtenprocedure

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.deze klachtenprocedure.       

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer binnen 2 maanden, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.       

3. Bij de ondernemer ingediende klachten wordenworden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en eeneen indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.       

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil waarop de geschillenregeling van toepassing is.       

5. Bij klachten dient een consument zich eerst te wenden tottot de ondernemer.Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en klachten niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die kosteloos zal bemiddelen.Zorg ervoor dat deze winkel een lopend lidmaatschap heeft viahttps://www.webwinkelkeur.nl/leden lijst/ . Als er nog geen oplossing is bereiktheeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangewezen onafhankelijke geschillencommissie, waarvan de uitspraak bindend is en zowel de ondernemer als de consument daarmee instemmenbindende uitspraak.Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden, die door de consument aan de desbetreffende commissie dienen te worden voldaan.Het is ook mogelijk om klachten in te dienen via het Europese ODR-platformhttp://ec.europa.eu/odr ).       

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.       

7. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemerde geleverde producten naar zijn keuze kosteloos vervangen of repareren.       

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Ook als de consument in het buitenland woont.      

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.      

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele zijn vande consument niet schaden en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Klik hier om een retourformulier te downloaden

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.